A Nyitott Ajtó Baptista Iskolabemutatása

 

 

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas,

Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad” (Margaret Martle)

 

A Nyitott Ajtó Baptista Iskola egyházi fenntartású intézmény, a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet tartja fenn. Az intézmény hivatalos neve: Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola. Az intézmény típusa: többcélú – közös igazgatású – köznevelési intézmény, amelyben óvoda, általános iskola, szakközépiskola és szakiskola működik. Címe: 3533 Miskolc, Téglagyár u. 3. sz. Intézményegységek címe: 3533 Miskolc, Kabar u. 1. és 3530 Miskolc, Petőfi u. 1. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 905 fő. Általános iskola összesen 1-8 évfolyamon: 350fő.

Jelenleg az általános iskolában több, mint 300 gyerek tanul, és 30 pedagógus dolgozik, minden évfolyamon két osztállyal jelenleg 16 osztály működik. A tantestület szakok szerinti eloszlása a követelményeknek megfelelő. Szakos ellátottságunk jelenleg teljes. Tantestületünkben sok fiatal kolléga dolgozik, minden korosztály egészséges arányban képviseltetimagát.

Épületünk az 1887-ben épült gondos tervezőmunkával igényes építészeti megoldásokkal, vörös téglából, úgy, mint a kolónia többi épülete, karaktervédelem alatt áll. A gyárban dolgozó embereknek ezen a környéken, a „Vasgyár városrészben” teljes kis várost építettek, annak minden szolgáltatásával.   1900-ban   bevezették   a   vizet,   a   villanyt,    az     Osztrák-Magyar Monarchiában létező összes munkástelepek közt a Diósgyőri Vas- és Acélgyár munkástelepei voltak a legmintaszerűbbek."

    (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Diósgyőr-Vasgyár)

 

Jelenleg is 2 épületben folyik a tanítás. Az egyik az alsós, a másik a felsős épület. Mindkét épület állagának megóvását,   szépítését szívünkön viseljük. Egy nagy tornatermünk van, és egy tornaszobánk. A salakos focipályán is tartunk testnevelés órákat, fociedzést. Újabban sikereket érünk el a birkózás területén. A gondozott, füves udvaron nagy lombú gesztenyefák adnak árnyékot. Az épületek belső tereit igyekszünk otthonossá tenni. A falakon gyermekeink munkái, pedagógusaink falmozaikjai találhatók.

Tanulóink szociális háttere jellemzően rossz. Diákjaink többsége rendezetlen családi körülmények között él, alul szocializáltak, ingerszegény környezetből érkeznek.

Legfőbb célunk, hogy a tanulás iránti vágyat felkeltsük tanítványainkban, olyan intézmény legyünk, ahová szívesen jönnek a gyerekek. Második otthonként működünk, ha kell, a pót-szülő szerepét is felvállalva.

Kiemelt céljaink továbbá: alapkészségek fejlesztése, kulcskompetenciák megalapozása, kompetenciamérések eredményeinek javulása, tanulóink kognitív képességeinek fejlesztése, a továbbtanulás ösztönzése.

Tanulóink 90-95%-a továbbtanul, általában szakképző intézményeket választanak, de érettségit adó intézményben, sőt egyetemen is tanulnak volt tanítványaink.

Fenntartónk, a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet fontosnak tartja a karitatív munkát és a hozzánk járó diákok családjának segítését különféle formákban.

Nevelőtestületünk nagy teherbírású, magas fokú szociális érzékenység jellemzi, tenni akaró és tudó pedagógusokból áll. Nem könnyű a dolgunk, ezt a tényt elfogadjuk, az ötletesség, kreativitás, problémamegoldásra való törekvés ezt izgalmas feladattá fordítja át. Sokan az ország egyik leginnovatívabb iskolájának gondolnak minket. A horizontális tanulás is jelen van intézményünkben. Szívesen tanulunk egymástól. A folyamatos továbbképzéseken kívül „belső képzési” rendszer is segít minket egy más módszertani kultúráját színesíteni, önértékelésünket folyamatosan szintentartani. Két módszertani tréner kollégánk is hozzájárul ennek sikeréhez.

Tantestületünk magas szintű pedagógiai kultúrával rendelkezik, változatos  tanulásszervezési  módokat  használ,  ezeket  a  céljaihoz  tudja  rendelni.  Projektoktatás alsó és felső tagozaton is működik, ez segít a gyerekeket motiválni, gondolkodásukat fejleszteni. Évente 2-3 alkalommal iskolaszintű projektzárót rendezünk, ahol minden osztály, minden tanuló megmutatkozik, kitűnő alkalom ez többek között a családokkal való kapcsolat szorosabbra fűzésére is.

A tanár szakos hallgatók módszertani és szociális felkészítését fontos feladatának tekinti az iskola: ennek érdekében immár 10 éve együttműködünk a Miskolci Egyetemmel, kapcsolatunk sokrétű. A Görög Katolikus Roma szakkollégium hallgatói is segítik kisdiákjainkat személyes kapcsolattal, mentorálással, közösségi szolgálattal. Az egri Tanárképző Főiskola Módszertani Gyakorlóhelye vagyunk. Várjuk a tanárképzős hallgatókat, hogy megismerjék egy iskola mindennapjait, valódi helyzetekben taníthassanak és készüljenek fel hivatásuk gyakorlására. Két konzulens segíti majd munkájukat iskolánkban.

2 jógyakorlatot dolgoztunk ki „Légy kompetens!” és „Romacsaládinap”címmel.

 

Jelenleg Regisztrált Tehetségpontként működünk, de célunk az Akkreditált Tehetségpont cím elnyerése. Leginkább képzőművészet területén emelkedünk ki, mely területet következetes munkával fejlesztjük kitűnő kollégáink segítségével.

Az intézmény infrastruktúrája jó, folyamatosan bővül. A tanításhoz szükséges eszközök, fejlesztőeszközök megfelelnek a kor kihívásainak. Két számítógépes teremmel, ún.: xClass teremmel rendelkezünk. A többi tanteremben is számítógépek, laptopok segítik a munkát. Hét digitális táblát üzemeltetünk.

Két művészeti szertárral, 1 tűzzománc- és batikműhellyel rendelkezünk. Könyvtárunk példaértékű, muzeális értékű könyvektől a kötelezőolvasmányokig megtalálhatók itt a könyvek.

A Szimfóniaprogramban közel 100 tanulónk tanul fúvós hangszeren, trombitán, kürtön, harsonán, fuvolán, furulyán játszanak. Két hangszeres termünk van.

2 fejlesztő szobával rendelkezünk, ahol 2 fejlesztő pedagógus és 2gyógypedagógus kolléga működik.

Legnagyobb projektjeink:

 

·         1998: Lépésről Lépésre Programbevezetése

 

·         HEFOP 3.1.2 (Térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében)

 

·          KOMA Közalapítvány programjai

 

·         OOIH: Hátrányos helyzetű tanulók integrációja

 

·         TÁMOP 3.1.7 (referencia iskola)

 

·         TÁMOP 3.1.4 (innovatív iskola)

 

·         TÁMOP 3.3.13 (Eötvös József Program)

 

·         TÁMOP 3.4.2 (Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja)

 

·         TÁMOP 3.4.5 (Tehetséghidak Program)

 

·        TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok)

 

·        NTP-ITM-12-P-0027

 

·        NTP-RTP-11-0019

 

·        NTP-RTP-13

 

·        NTP-RTP-14-0081

 

·        NTP-MTI-14-0167

 

·    TÁMOP 3.1.16 DIGITÁLIS ÚTONTFÉLEN. komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében Ennek keretében a Komplex Instrukciós Programbevezetése.

Büszkék vagyunk intézményünkre, nagyszerű szakembergárda, összetartó közösség,tenni akarás, emberség jellemzi tantestületünket. A nehézségek és a közös örömök olyan csapattá formáltak minket, akik mindennap profizmussal, hittel, folyamatos megújulással teszik dolgukat, eredményeink mögött munka, elhivatottság van.